Bericht aan de gebruikers - Avis aux utilisateurs - Notice to users - Bericht an die Gebraucher


ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE
DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE

Bron: ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE
Source: DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE

Er is een uitdrukkelijke toestemming vereist van de ALGEMENE DIRECTIE EXTERNE COMMUNICATIE
Het gebruik van het logo kan enkel voor niet commerciële doeleinden.
Une autorisation explicite est exigée par la DIRECTION GENERALE COMMUNICATION EXTERNE
L'utilisation du logo est uniquement autorisée pour des fins non commerciales
.
   
De Ministerraad van 19 december 2003 heeft het charter voor het correcte gebruik van het "be" logo goedgekeurd. Le Conseil des Ministres du 19 décembre 2003 a approuvé la charte de l'utilisation du logo “.be”.
Door het consequente gebruik van het 'be'- logo kunnen de boodschappen van de federale overheid gemakkelijk als zodanig herkend worden. Het logo waarborgt de echtheid van de officiële informatie. Het logo moet op alle nieuw informatiemateriaal van de federale departementen duidelijk aanwezig zijn, (officiële Sites, publicaties, folders, advertenties, tv-spots,... )

L'utilisation correcte du logo “.be” permet de mieux identifier les messages émanant des autorités fédérales. Ce logo garantit l'authenticité des informations officielles. Le logo doit être utilisé sur tout nouveau matériel d'information des départements fédéraux tel que sites officiels, publications, dépliants, annonces, spots TV, ...

Op deze Internetsite vindt u het logo en zijn varianten. Telkens u één of meerdere logo's voor een bepaald gebruik van het Internet haalt, moet u hiertoe de toestemming krijgen van de Algemene Directie Externe Communicatie op het e-mailadres webmaster@belgium.fgov.be . Gebruik van het logo voor commerciële doeleinden is niet toegelaten.
Vous trouvez, sur le présent site internet, le logo ainsi que ses variantes. Chaque fois que vous téléchargez un ou plusieurs logos pour un usage bien défini, vous devez demander l'autorisation de la Direction Générale Communication Externe à l'adresse e-mail webmaster@belgium.fgov.be . L'usage du logo pour des fins commerciales n'est pas autorisé.


Op deze site vindt u tevens het charter voor het correcte gebruik van het .be logo, ook in combinatie met andere logo's. Wij vragen u om deze voorschriften te respecteren voor een betere herkenning van alle communicatie van de federale overheid


Sur ce site internet, vous trouvez également la charte d'utilisation du .be ainsi que les règles d'utilisation du logo .be logo, en association avec d'autres logos. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces prescriptions en vue d'obtenir une meilleure reconnaissance de la communication des autorités fédérales

 

Om de gebruiksmodaliteiten van het logo te kennen,
klik hier

 

Pour consulter les modalités d'utilisation du logo,
cliquez ici

 

Tabel met logo's

Tableau avec logos